Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

POSKYTOVATEĽA

 

BAJAN IT, s.r.o.

Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 46197168

DIČ: 2023288641

 

(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

platné a účinné pri prevádzkovaní internetovej stránky a poskytovaní služby

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi poskytovateľom a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.

1.2 Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

1.3 Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení datastorage.sk. Poskytovateľ je oprávnený na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.datastorage.sk.

1.4 Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi, alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky, alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Poskytovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na jeho vytvorení a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Vždy keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

1.5 Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát 2 určené poskytovateľom pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.

1.6 Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény datastorage.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.

 

 1. SLUŽBY POSKYTOVATEĽA, ZMLUVNĚ OBDOBIE, SLUŽBY NAD RÁMEC ZMLUVY

2.1 Rozsah jednotlivých služieb vychádza z aktuálneho popisu služby platného v čase zadania objednávky.

2.2 Ak nie je vyslovene dosiahnutá žiadna iná dohoda, poskytovateľ je tiež oprávnený nariadiť odborným zamestnancom alebo tretím osobám, aby mu poskytovali služby. Ak je potrebná aktívna spolupráca na strane zákazníka na inom serveri, napr. počas prenosu balíka webového priestoru alebo iných údajov uložených na serveroch poskytovateľa, zákazník poskytne takúto spoluprácu v súlade s pokynmi poskytovateľa a v stanovenej lehote.

2.3 Ak nedošlo k žiadnej inej dohode, poskytovateľ je oprávnený požadovať vopred platbu za všetky služby objednané zákazníkom za príslušné obdobie. Všetky balíky serverov (virtuálne a herné servery) poskytované poskytovateľom, predpokladajú minimálne dvanásťmesačné servisné obdobie s automatickým predĺžením zmluvy o dvanásť mesiacov.

2.4 Všetky balíky VPS a herných severov ponúkané poskytovateľom predpokladajú minimálne obdobie služby vybrané zákazníkom pri objednávke s automatickým predĺžením zmluvy a príslušnými službami na minimálne obdobie služby, ktoré si zákazník zvolil.

2.5 Po uplynutí platobnej lehoty, ktorú zákazník uskutočnil vopred na dohodnuté obdobie, je zmluva automaticky ukončená.

2.6 Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ zadáva zákazku ako súkromný zákazník, platí toto: Zákazník musí zaplatiť poskytovateľovi primeraný poplatok, ktorý sa rovná pomeru služieb, ktoré už boli poskytnuté vo vzťahu a ktoré boli zmluvne dohodnuté, a to až do okamihu, keď zákazník informoval poskytovateľa o uzatvorení svojho práva na zrušenie zmluvy. Z dôvodu inštalácie a spustenia prevádzky hosťovských služieb objednaných zákazníkom (nastavenie a konfigurácia webového priestoru alebo servera, doména, ako aj požadovaný internetový uplink, nastavenie aktualizácií atď.), ktoré je poskytovateľ zmluvne zaviazaný vykonávať, poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať primeranú kompenzáciu za stratu, ak náklady na služby poskytované poskytovateľom vo vzťahu k celkovým službám určeným pre zmluvu nie sú kryté zálohami, ktoré uskutočnil zákazník.

2.7 Ak by zákazník žiadal od poskytovateľa služby, ktoré sú nad rámec povinností a záväzkov uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a v opise služby (napr. konfigurácia softvéru, opravy chýb alebo problémov atď., ktoré neboli spôsobené poskytovateľom), poskytovateľ je oprávnený požadovať primeranú odmenu. V tomto prípade sa dohodne štandardná platba vo výške 25,00 EUR za 15 minútový čas práce. Suma za poskytovanie takýchto služieb sa môže odlišovať podľa vlastného uváženia poskytovateľa.

2.8 Zodpovednosť za zálohovanie údajov dát berie na seba zákazník, nie poskytovateľ.

2.9 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť poplatky za služby priemerne raz za štvrťrok. Takéto zvýšenie si vyžaduje súhlas zákazníka. Dohoda zákazníka s poskytovateľom ohľadom zvýšenia poplatkov za služby nadobudne platnosť aj v tom prípade, ak zákazník nevyjadrí súhlas až po dobu 4 týždňov po obdržaní správy, ktorá ho informovala o zmene. Poskytovateľ je povinný informovať zákazníka o dôsledkoch nesúhlasu so zvýšením poplatkov za služby do 4 týždňov. Pokiaľ sa to netýka hlavnej povinnosti, t. j. povinnosti platiť základnú mesačnú platbu nezávisle od používania, poskytovateľ určuje sumu podľa spravodlivého uváženia.

2.10 V prípade zvýšenia dane z pridanej hodnoty, je poskytovateľ oprávnený prispôsobiť sumu za tovary a služby, ktoré sú dodané alebo dodané v rámci pokračujúcej zmluvy. Zmena nadobudne platnosť od účinnosti dátumu dane z pridanej hodnoty.

2.11 Zákazník súhlasí, že uskutočnené platby nebudú vrátené bez ohľadu na ich pôvodný účel – s výnimkou prípadu účinného zrušenia. V prípade, ak zákazník uskutočnil platbu vyššiu ako požadovaná výška poplatkov uvedená v zmluve a poplatky za objednané služby, až do skončenia zmluvy, zostatok sumy nezanikne. Namiesto vrátenia peňazí sa zostatok použije na poskytnutie iných / nových služieb, ktoré si zákazník môže kedykoľvek od poskytovateľa objednať.

 

 1. REGISTRÁCIA

 3.1 V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

3.2 Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom poskytovateľom s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne, alebo nepresné, alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku poskytovateľa, alebo iných návštevníkov, alebo iných používateľov, alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti poskytovateľa.

3.3 Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare) a zaplatením ceny podľa platného cenníka, návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.

3.4 Na základe predpokladu riadne vyplneného formulára poskytovateľ zriadi používateľovi používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby a odošle používateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia poskytovateľa prístupové údaje, ak budú generované poskytovateľom; ak poskytovateľom uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené používateľom.

3.5 Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala poskytovateľa riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti poskytovateľa následky za prípadné škody, ktoré mu, alebo poskytovateľa, alebo inému používateľovi, alebo návštevníkovi, alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

3.6 V prípade, že poskytovateľ zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom, poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe, ktorá odoslala poskytovateľa registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.

 

 1. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

4.1 Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne poskytovateľ.

4.2 Pri poskytovaní služby poskytovateľ vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchého a rýchleho vedenia servera prípadne viacerých serverov a iných možností podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky s adresou domény v znení www.datastorage.sk.

4.3 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na poskytovateľ obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, poskytovateľ je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností poskytovateľa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu v poskytovateľom určených balíčkoch za ceny stanovené poskytovateľom.

4.5 Poskytovateľ je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov poskytovateľa.

4.6 Poskytovateľ je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej je možné objektívne zo strany používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské a ekonomické zázemie poskytovateľa za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka, alebo používateľa. Za škodu na majetku návštevníka, alebo používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, poskytovateľ nezodpovedá.

4.7 V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby používateľovi sa poskytovateľ zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať poskytovateľ k dispozícii e-mailovú adresu používateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania používateľa, ktoré používateľ oznámi poskytovateľa prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie používateľa; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti poskytovateľ neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany poskytovateľa riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania používateľa.

4.8 Poskytovateľ má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.9 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov poskytovateľa, alebo návštevníkov, alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

4.10 V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, poskytovateľ má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.

4.11 Používateľ berie na vedomie, že služba poskytnutá poskytovateľom nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov vložených alebo vytvorených používateľom v rámci poskytnutia služby podľa Zákona, resp. podľa príslušných ustanovení stavebného zákona. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s povinnosťami stanovenými všeobecne záväznými predpismi v oblasti registratúry a archívnictva.

 

 1. PRÁVA TRETÍCH STRÁN

5.1 Zákazník ubezpečuje poskytovateľa, že poskytovanie a zverejnenie obsahu webových stránok, ktoré vytvoril sám a / alebo webové stránky vytvorené pre neho poskytovateľom na základe informácií poskytnutých zákazníkom, neporušuje žiadne právo ani žiadne iné zákonné ustanovenie platné u zákazníka v Slovenskej republike, najmä v oblasti autorských práv, ochrany údajov a práva hospodárskej súťaže. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť na svojom serveri všetky stránky, ktoré sa zdajú mať pochybný obsah.

5.2 Poskytovateľ okamžite informuje zákazníka o zamýšľanom odstránení stránok. To isté platí, ak je poskytovateľ požiadaný tretími stranami o zmenu alebo odstránenie obsahu webových stránok, pretože údajne porušujú práva tretích strán.

5.3 Poskytovateľ je oprávnený odstrániť takéto webové stránky z úložiska pevného disku na svojom webovom serveri, ak tieto stránky pravdepodobne porušujú práva tretích strán. Takisto má právo zabrániť prístupu tretích strán prijatím akýchkoľvek vhodných opatrení. Poskytovateľ sa zaväzuje okamžite informovať zákazníka o akomkoľvek takomto opatrení. Ak je zákazník schopný preukázať, že neexistujú žiadne obavy týkajúce sa porušenia práv tretích strán, poskytovateľ sprístupní príslušné webové stránky opäť tretím stranám. Zákazník týmto súhlasí s tým, že zabráni, aby bol poskytovateľ akýmkoľvek spôsobom ohrozený nárokmi tretích strán vyplývajúcimi z obsahu materiálov na webových stránkach zákazníka.

5.4 Zmluvné dodatky 1 a 2 sa vzťahujú aj na všetky ostatné produkty ponúkané poskytovateľom, ktoré sú vhodné na zverejňovanie údajov, ako napríklad VPS alebo herné servery.

5.5 Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného poskytovateľom na stiahnutie do technického zariadenia ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový, alebo zvukový, alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne poskytovateľa, alebo iným návštevníkom, alebo iným používateľom, alebo tretím osobám

5.6 Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí poskytovateľ s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny poskytovateľa. V prípade nedodržania pokynov poskytovateľa zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.

5.7 V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať, poskytovateľ si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že poskytovateľ nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

 

 1. E-MAIL A DISKUSNÉ SKUPINY

6.1 Ak je poskytovanie e-mailových adries alebo e-mailových služieb súčasťou služieb poskytovaných poskytovateľom, poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť e-mailové správy zákazníkov, ak nie sú prevzaté z poštového servera do 4 týždňov od ich prijatia.

6.2 Ak poskytovanie prístupu k verejným diskusným fóram (diskusným skupinám) je súčasťou služieb poskytovaných poskytovateľom, časové obdobie, počas ktorého sa uchovávajú verejné správy, závisí od prevádzkových dôvodov poskytovateľa.

6.3 Poskytovateľ nie je zodpovedný za e-mailové adresy, ktoré poskytuje; ich používanie a riadenie je mimo kontroly poskytovateľa. V prípade zneužitia je poskytovateľ oprávnený pozastaviť všetky alebo jednotlivé e-mailové adresy. Zákazník je o takýchto opatreniach ihneď informovaný.

 

 1. OBMEDZENIE OBSAHU

7.1 Pre balíky virtuálnych a herných serverov platí nasledovné: Zákazník musí zabezpečiť, aby jeho web bol vytvorený tak, že server nie je nadmerne preťažený, čo môže byť spôsobené napr. skriptami CGI/PHP vyžadujúcimi značný výpočtový výkon alebo nadpriemerné využitie pamäte. Nadmerné zaťaženie sa definuje ako používanie vyššie uvedených zdrojov tak, že prevádzka servera poskytovateľa je zjavne narušená alebo dokonca pozastavená. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zakázať zákazníkom alebo tretím stranám prístup na stránky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

a) Pre virtuálne alebo herné servery platí nasledovné: Ak sa nedosiahne žiadna iná dohoda, je zakázaný nasledujúci obsah:

b) Nevyžiadané hromadné správy (spam) alebo webové stránky, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s nevyžiadanou poštou alebo spamom

c) službu IRCd pre službu Internet Relay Chat

7.2 všetky ostatné skripty, ktoré môžu narušiť a / alebo zastaviť funkciu servera

7.3 Ak sa použije odsek (a), (b) alebo (c), poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť zakúpený server alebo balík serverov. Tento postup bude tiež implementovaný v prípade, že iné stránky uložené na serveri budú ovplyvnené stránkou zákazníka. Zákazník musí byť informovaný o každom takomto pozastavení.

7.4 V prípade takéhoto pozastavenia, ak dôjde k porušeniu zmlúv, zodpovedá výlučne zákazník, nie poskytovateľ. V každom prípade zostáva nárok poskytovateľa na vyplatenie sumy zákazníkom počas celého zmluvného obdobia.

 

 1. SPRÁVA SERVERA

8.1 Nasledovné dodatky platia pre ponuky serverov, ako sú virtuálne a herné servery:

a) Pokiaľ zákazníci dostanú pevné IP adresy, poskytovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu v prípade vzniku technických potrieb a na informovanie zákazníka o svojej novej IP adrese.

b) Ak je to potrebné a rozumné, zákazník pomôže pri jednoduchých zmenách konfigurácie, ako je napríklad zadanie prihlasovacích údajov znova alebo jednoduché zmeny jeho systémov.

c) Je povinnosťou zákazníka konfigurovať svoje programy tak, aby sa reštartovali automaticky po reštarte hardvéru alebo operačného systému.

 

 1. ZÁRUKY VÝKONU SERVEROV

9.1 Poskytovateľ garantuje ročnú priemernú dostupnosť 95% pripojenia svojich webových balíkov, t.j. virtuálnych a herných serverov. Výnimkou sú obdobia, kedy servery nie sú prístupné cez internet kvôli technickým alebo iným problémom, ktoré nepatria do sféry vplyvu poskytovateľa (chyby tretích strán alebo zákazníka, živelné pohromy, atď).

9.2 Servery umiestnené v data centrách poskytovateľa sú pripojené k internetu prostredníctvom komplexnej sieťovej infraštruktúry. Dátový prenos je smerovaný cez rôzne aktívne a pasívne sieťové komponenty (smerovače, prepínače a ďalšie zariadenia), ktoré majú určitú maximálnu dátovú priepustnosť. Kapacita dátových prenosov môže byť preto obmedzená pre konkrétne servery v konkrétnych bodoch a nesmie byť rovná maximálnej povolenej dátovej priepustnosti príslušného prepínacieho portu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poskytovateľ nemôže poskytnúť záruku za množstvo skutočne dostupnej šírky pásma pre jednotlivé servery, ale sprístupní šírku pásma v závislosti od technickej spôsobilosti dátového centra, pričom zohľadní záväzky voči ostatným zákazníkom.

9.3 Zákazníci môžu používať servery poskytovateľa alebo vlastné servery na zvládnuteľné množstvo rôznych aplikácií a používať na tento účel rôzne softvérové ​​programy podľa vlastného uváženia. Z tohto dôvodu sú možné milióny rôznych konfigurácií. Veľká rôznorodosť týchto možností neumožňuje poskytovateľovi poskytnúť záruky na využiteľnosť a kompatibilitu serverov na určitý účel.

9.4 S výnimkou špecifikácií uvedených v opise ponuky poskytovateľ nemôže poskytnúť záruky na skutočné zdroje dostupné pre jednotlivé balíky webového priestoru a VPS. Poskytovateľ skôr sprístupňuje zdroje v závislosti od technických možností, pričom zohľadňuje povinnosti voči ostatným zákazníkom.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

10.1 Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje používateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje používanie služby (napr. čas, počet a trvanie pripojení, prístupové heslá, uploady a sťahovanie) za účelom plnenia zmluvy, najmä fakturácie, v ktorej požívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov používateľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby. Zákazník súhlasí s ukladaním údajov. Poskytovateľ môže tiež spracovávať a využívať tie osobné údaje, ktoré boli zhromaždené na účely poskytovania poradenstva svojim zákazníkom, na reklamu a prieskum trhu pre svoje vlastné účely a na štruktúrovanie telekomunikačných služieb v súlade s požiadavkami. Zákazník je oprávnený namietať proti takémuto použitiu svojich osobných údajov.

10.2 Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa ako dotknutej osoby.

10.3 Používateľ, na základe písomnej žiadosti, má právo u poskytovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

10.4 Osobné údaje používateľa získané v súlade s ods. 8.1 týchto všeobecných obchodných podmienok môžu byť v rozsahu povolenom Zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich spracovania v rozsahu uvedenom v ods. 8.1 týchto všeobecných obchodných podmienok na základe písomnej zmluvy poskytnuté nasledovným sprostredkovateľom: [obchodné meno, IČO, sídlo].

10.5 Poskytovateľ poukazuje na to, že ochrana osobných údajov pri prenose dát cez otvorené siete, ako je internet, nemôže byť zaručená súčasnou technológiou. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený prezerať webové stránky uložené na jeho serveri a za určitých podmienok aj akékoľvek údaje o zákazníkoch uložené tam, ak to vyžadujú technické požiadavky. Aj iní neoprávnení používatelia internetu môžu byť technicky schopní zasahovať do zabezpečenia siete a riadiť tok správ.

10.6 Zákazník zaručuje, že všetky informácie, ktoré dal poskytovateľovi, sú správne a úplné. Na žiadosť zákazník súhlasí s tým, že okamžite informuje poskytovateľa o všetkých zmenách a opätovne potvrdí, že údaje sú správne do 7 dní od prijatia takejto žiadosti.

10.7 Platí to najmä pre:

 • Meno a poštovú adresu zákazníka,
 • Meno, poštová adresa, e-mailová adresa, ako aj telefónne a faxové číslo technika zodpovedného za doménu,
 • Meno, poštová adresa, e-mailová adresa, ako aj telefónne a faxové číslo správcu domény
 • a ak zákazník poskytne svoj vlastný názov serveru, meno IP adresy primárnych a sekundárnych serverov vrátane názvov týchto serverov.

 

 1. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

11.1 Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovateľa také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu Poskytovateľa a ktoré Poskytovateľa zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

 

 1. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

12.1 Poskytovateľ, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný oznámiť poskytovateľa prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

12.2 Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

a) V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť poskytovateľa, poskytovateľ je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať používateľa.

b) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého poskytovateľ získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

i) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa ako dotknutej osoby.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

13.1 Sprostredkovateľ má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného poskytovateľom verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

13.2 Takéto platby môžu zahŕňať:

a) Nastavenie poplatku

b) Mesačný poplatok za virtuálny alebo herný server / balík serverov

c) náklady na ďalšiu prevádzku

d) ďalšie náklady, ktoré môžu vzniknúť pri využívaní služieb poskytovateľa

13.3 V prípade nesprávnych údajov debetných alebo kreditných kariet alebo neuskutočnenia platby (pravdepodobne spôsobenej prečerpanými prostriedkami na účte, nesprávnymi údajmi o účte atď.), vzniknú dodatočné bankové poplatky a zvýšené administratívne náklady pre poskytovateľa. Poskytovateľ preto bude účtovať paušálny poplatok vo výške 15,00 EUR za neuskutočnenie platby a paušálny poplatok vo výške 30,00 EUR za nesprávny údaj týkajúci sa debetnej alebo kreditnej karty.

13.4 V prípade neuskutočnenej platby môže poskytovateľ okamžite požiadať o úroky z omeškania stanovené zákonom. Poskytovateľ je navyše oprávnený prerušiť servisnú zmluvu až do vyplatenia. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť zmluvu. V tomto prípade nie je možné vylúčiť stratu dát. Jednorazový poplatok vo výške 30,00 EUR vypočíta poskytovateľ pri opätovnej aktivácii služby pre zákazníka.

13.5 V prípade nezaplatenia až do druhého dátumu uvedeného vo faktúre sa vypočítava dodatočný poplatok vo výške 58,00 EUR na vymenovanie advokáta.

13.6 Ustanovenia v odseku 13.3 sa uplatňujú aj v prípade neplatenia, ak si zákazník zvolil platobnú možnosť “bankový prevod”, prípadne inú možnosť platby. Oneskorenie platby znamená, že prvý deň po dátume splatnosti vystavenej zálohovej faktúry neboli zaplatené služby poskytovateľa na nasledujúci mesiac.

13.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať návštevníkom a používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

13.8 V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, poskytovateľ je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

13.9 Zákazník má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s využitím služieb internet bankingu alebo v režime „offline“. V prípade využitia režimu „offline“, poskytovateľ zašle zákazníkovi výzvu na zaplatenie ceny. Po zaplatení ceny za službu poskytovateľ bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu.

13.10 Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša zákazník a používateľ.

13.11 Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny; návštevník sa stáva používateľom až po zaplatení ceny a až po zaplatení ceny má právo využívať službu. V prípade, že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.

13.12 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet poskytovateľa uvedený v úvodnej časti týchto Všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich poskytovateľ.

 

 1. LICENČNÉ PODMIENKY PRE PRODUKTY POSKYTOVATEĽA MICROSOFT

14.1 Za predpokladu, že v produktovej sekcii týkajúcej sa virtuálnych a herných serverov, zákazník vybral softvérový produkt poskytovateľa Microsoft (napr. Windows Server, SQL Server atď.) Na inštaláciu na svojom serveri, musí dodržiavať súčasné ustanovenia “Práva na používanie služieb poskytovateľa služieb poskytovateľa Microsoft” a “Licenčné podmienky pre koncového používateľa”, ktoré sa uplatňujú v kontexte Licenčnej zmluvy poskytovateľa servisu poskytovateľa Microsoft s poskytovateľom, ak je zákazník schopný ovplyvniť používanie softvéru alebo porušiť ustanovenia prostredníctvom používania softvéru.

14.2 Zákazník preto súhlasí s dodržiavaním zodpovedajúcich ustanovení a je zodpovedný za správne dodržiavanie týchto ustanovení. Tieto ustanovenia môžu viesť k obmedzeniu alebo dokonca k tomu, že nemajú možnosť používať inak zakúpené licencie zákazníka so servermi poskytovateľa. Poskytovateľ poskytne licenciu na všetky objednávky zákazníkov softvérových produktov poskytovateľa Microsoft so zreteľom na licenčnú zmluvu poskytovateľa služieb poskytovateľa Microsoft. Táto licencia umožňuje mesačné používanie softvérového produktu poskytovateľa Microsoft na serveri a obmedzuje jeho povolenie na využitie s ohľadom na niektoré aspekty. Zákazník nesmie používať produkty poskytovateľa Microsoft, ktoré vyžadujú dodatočné alebo iné licencie. Zákazník je povinný dodržiavať všetky tieto ustanovenia a je zodpovedný za porušenie týchto pravidiel používania poskytovateľovi a poskytovateľa Microsoft.

 

 1. OSOBITNÉ PODMIENKY

15.1 Prevádzkovatelia bezplatne poskytujú reštarty na žiadosť zákazníka, pokiaľ nie je v opise výrobku uvedené inak, a ak počet reštartov za mesiac nevytvára neprimerané úsilie.

15.2 Iné technické podporné služby nie sú súčasťou ponuky. Ak je potrebná pomoc technikov, vzniknú náklady vo výške 25 € za 15 minút.

15.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu dát.

15.4 Zákazník je zodpovedný za bezchybné umiestnenie zariadenia, aby z neho nemohol vzniknúť žiadny negatívny vplyv na iné zariadenia.

15.5 Zákazník je zodpovedný za prípadné škody vychádzajúce zo servera a je zodpovedný za primerané poistenie.

 

 1. ZMENA ZMLUVY

16.1 Poskytovateľ má právo zmeniť predmetné podmienky tejto zmluvy, pokiaľ sú zmeny primerané, berúc do úvahy záujmy poskytovateľa. Súhlas zákazníka musí byť uvedený v zmluve. Ak zákazník neposkytne súhlas do 4 týždňov po obdržaní správy, ktorá ho informovala o zmene, poskytovateľ je povinný informovať zákazníka o dôsledkoch nesúhlasu do 4 týždňov.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 Ustanovenia alebo dodatky k tejto zmluve sú platné len vtedy, ak boli písomne ​​dohodnuté. To sa vzťahuje aj na akúkoľvek zmenu a doplnenie tohto ustanovenia týkajúceho sa písomného oznámenia.

17.2 Všetka komunikácia poskytovateľa môže byť odoslaná zákazníkovi elektronicky. Platí to aj pre faktúry zasielané za služby poskytované na základe dohody.

17.3 Zákazník môže voči poskytovateľovi započítať pohľadávky len vtedy, ak sa takéto nároky považujú za nesporné alebo právne záväzné.

17.4 Poskytovateľ je oprávnený vymenovať zákazníka ako referenčného zákazníka bez toho, aby bol povinný zaplatiť náhradu.

17.5 Všetky uvedené ceny nie sú záväzné, pokiaľ nie sú potvrdené zmluvne, vrátane chýb a opomenutí v našich cenách.

17.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy považuje za neplatné alebo stane sa neplatné alebo ak v dohode existuje opomenutie, ktoré si vyžaduje opravu, zostávajúce ustanovenia dohody ostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Neplatné poskytnutie alebo opomenutie sa nahradí ustanovením, ktoré je najbližšie k zámeru obidvoch strán, ako by sa strany dohodli, ak by o týchto otázkach vedeli vopred.

 

 1. RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

18.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

18.2 Okrem vyššie uvedeného má používateľ možnosť za účelom riešenia sporov medzi poskytovateľom a používateľom využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi poskytovateľom a používateľom.

18.3 Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.

18.4 Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

18.5 Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

19.1 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

19.2 Poskytovateľ má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

19.3 Po skončení právneho vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom, teda po uplynutí doby podľa ustanovenia čl. V ods. 5.7 týchto všeobecných obchodných podmienok je poskytovateľ povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1 Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

V Starej Ľubovni 03.04.2017

 

Príloha č. 1

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

BAJAN IT, s.r.o.

Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 46197168

DIČ: 2023288641

 

Dátum: ………………………..

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej na

 

základe

 

objednávky č. …………………… zo dňa ……………………… .

 

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………….

 

Adresa: ……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………

 

podpis spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum: …………………………………………

POTREBUJETE PORADIŤ ?

Naši zamestnanci sú vám k dispozícii 365 dní v roku prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, aby odpovedali na vaše otázky a pomohli vám, ak budete mať nejaké problémy.

POTREBUJETE PORADIŤ ?

support@datastorage.sk
+421 902 786 601

FAQ

V rubrike FAQ nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky užívateľov DATASTORAGE